Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
28/06/2022 19:34
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:02:13 > 0:01:30
28/06/2022 19:32
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:06:09 > 0:05:15
28/06/2022 19:28
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:06:31 > 0:05:15
28/06/2022 17:28
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 17:31:05 > 0:05:15
28/06/2022 02:03