Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
01/08/2021 01:51
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:04:24 > 0:01:30
01/08/2021 01:47
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:08:13 > 0:05:15
01/08/2021 01:43
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:08:46 > 0:05:15
31/07/2021 23:43
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 23:48:20 > 0:05:15
31/07/2021 02:03