Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir WeatherLink (6.0.3) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
27/09/2021 21:54
WeatherLink realtime NO actualitzat 0:02:15 > 0:01:30
27/09/2021 21:52
WeatherLink FTP NO actualitzat 0:06:14 > 0:05:15
27/09/2021 21:48
WeatherLink weather data NO actualitzat 2:06:27 > 0:05:15
27/09/2021 19:48
WeatherLink NOAA report NO actualitzat 19:50:51 > 0:05:15
27/09/2021 02:03